JUDr. Martin Čeman, Advokát - Spišská Nová Ves
PDF Tlačiť E-mail

Advokátska kancelária JUDr. Martina Čemana v Spišskej Novej Vsi poskytuje právne služby svojim klientom a to vykonávaním poslania advokácie, ktorým je pomáhať uplatňovať ústavné právo fyzických osôb na obhajobu a chrániť ostatné práva a záujmy fyzických osôb a právnických osôb v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, so zákonmi a s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

A
dvokátska kancelária JUDr. Martina Čemana je zameraná najmä na zastupovanie klientov v konaní pred súdmi, orgánmi verejnej moci a inými právnymi subjektmi, obhajobu v trestnom konaní, poskytovanie právnych rád, spisovanie listín o právnych úkonoch, spracúvanie právnych rozborov, správa majetku klientov a ďalšie formy právneho poradenstva a právnej pomoci. (viac viď služby). Svojim klientom, a to či už právnickým alebo fyzickým osobám, pomáham riešiť širokú škálu ich každodenných právnych problémov ako aj mimoriadnych osobných, rodinných, pracovných, obchodných a iných situácii, vyžadujúcich právnu pomoc.

A
dvokátska kancelária JUDr. Martina Čemana sa vyznačuje efektívnosťou a precíznosťou poskytnutých právnych služieb a na prvé miesto vždy kladie klienta a jeho oprávnené záujmy.

V
prípade, ak máte akýkoľvek právny problém, ktorého riešením si nie ste istý, neváhajte a zastavte sa osobne v mojej advokátskej kancelárii alebo ma kontaktujte telefonicky, resp. elektronickou poštou na mojej adrese. (viď kontakty). Verím, že spoločne nájdeme riešenie Vašich problémov.

P
amätajte, že slová starého rímskeho príslovia „ignorantia juris non excusat“, teda že „neznalosť zákona neospravedlňuje“, v dnešnej uponáhľanej dobe platia dvojnásobne a preto vždy dôkladne zvážte potrebu právnej pomoci.


S úctou
JUDr. Martin Čeman