PDF Tlačiť E-mail

I.
Občianske právo / Rodinné právo/ Pracovné právo/ Pozemkové právo/ Dedičské právo


-
právne rozbory jednotlivých právnych vecí a s tým súvisiace porady s klientom,
- zastupovanie na pojednávaniach pred prvostupňovým i odvolacím súdom ako aj v dedičskom konaní,
- vyhotovovanie zmlúv a jednostranných právnych úkonov, vyjadrení a iných návrhov, riadnych i mimoriadnych opravných prostriedkov a predsúdnych výziev,
- vyhotovovanie žalôb vo všetkých oblastiach civilné práva vrátane žalôb o náhradu škody spôsobenej treťou osobou alebo štátom,
- vyhotovovanie dohôd o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov,
- účasť na rokovaniach s protistranami.

 

II.
Obchodné právo/Konkurzné právo

- právne rozbory jednotlivých právnych vecí a s tým súvisiace porady s klientom,
- príprava podkladov súvisiacich so založením a vznikom obchodných spoločností (vyhotovovanie spoločenských zmlúv, vrátane ich dodatkov, spisovanie návrhov na zápis skutočností do Obchodného registra),
- zastupovanie na pojednávaniach pred prvostupňovým i odvolacím súdom ako aj orgánmi verejnej správy,
- spisovanie, príprava podkladov súvisiacich so zmenou zapísaných skutočností v Obchodnom registri,
- vyhotovovanie zmlúv, listín a predsúdnych výziev,
- prebratie komplexného zastupovania právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa v celom spektre právneho poradenstva,
- účasť na rokovaniach s protistranami.

III.
Trestné právo

- právne rozbory jednotlivých trestných vecí a s tým súvisiace porady s klientom,
- účasť na úkonoch prípravného konania (výsluchy svedkov, obvinených, konfrontácie, rekognície, vyšetrovacie pokusy atď.),
- vyhotovovanie odvolania a sťažností, podnetov na podanie sťažnosti pre porušenie Trestného zákona ako aj mimoriadnych opravných,
- zastupovanie na hlavnom pojednávaní pred prvostupňovým i odvolacím súdom v trestnom konaní, v konaní o uznaní vine a prijatí trestu na prokuratúre,
- zastupovanie poškodených v trestom konaní.

 

IV.
Správne právo/ Priestupkové právo/ Daňové právo/Stavebné právo/

- právne rozbory jednotlivých právnych vecí a s tým súvisiace porady s klientom,
- vyhotovovanie odvolaní a mimoriadnych opravných prostriedkov proti rozhodnutiam správnych orgánov,
- zastupovanie pri jednotlivých úkonoch správneho orgánu.

V.
Exekučné právo

- právne rozbory jednotlivých právnych vecí a s tým súvisiace porady s klientom,
- zastupovanie v exekučnom konaní a to na strane oprávnených alebo povinných,
- vyhotovovanie návrhov na začatie exekučného konania, riadnych i mimoriadnych opravných prostriedkov,
- účasť na rokovaniach s protistranami.

VI.
Medzinárodné právo súkromné

- právne rozbory jednotlivých právnych vecí s medzinárodným prvkom a s tým súvisiace porady s klientom,
- právna poradenstvo pri uznávaní cudzích rozhodnutí,
- zastupovanie na pojednávaniach pred prvostupňovým i odvolacím súdom.