Som tu aby som vám pomohol už viac ako 10 rokov

Skúsenosti . Odhodlanosť . Precíznosť

Kontaktujte nás pre konzultáciu

Poskytujem právnu pomoc

Advokátska kancelária JUDr. Martina Čemana v Spišskej Novej Vsi poskytuje právne služby svojim klientom a to vykonávaním poslania advokácie, ktorým je pomáhať uplatňovať ústavné právo fyzických osôb na obhajobu a chrániť ostatné práva a záujmy fyzických osôb a právnických osôb v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, so zákonmi a s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Advokátska kancelária JUDr. Martina Čemana je zameraná najmä na zastupovanie klientov v konaní pred súdmi, orgánmi verejnej moci a inými právnymi subjektmi, obhajobu v trestnom konaní, poskytovanie právnych rád, spisovanie listín o právnych úkonoch, spracúvanie právnych rozborov, správa majetku klientov a ďalšie formy právneho poradenstva a právnej pomoci. (viac viď služby). Svojim klientom, a to či už právnickým alebo fyzickým osobám, pomáham riešiť širokú škálu ich každodenných právnych problémov ako aj mimoriadnych osobných, rodinných, pracovných, obchodných a iných situácii, vyžadujúcich právnu pomoc.
Advokátska kancelária JUDr. Martina Čemana sa vyznačuje efektívnosťou a precíznosťou poskytnutých právnych služieb a na prvé miesto vždy kladie klienta a jeho oprávnené záujmy.
V prípade, ak máte akýkoľvek právny problém, ktorého riešením si nie ste istý, neváhajte a zastavte sa osobne v mojej advokátskej kancelárii alebo ma kontaktujte telefonicky, resp. elektronickou poštou na mojej adrese. (viď kontakty). Verím, že spoločne nájdeme riešenie Vašich problémov.
Pamätajte, že slová starého rímskeho príslovia „ignorantia juris non excusat“, teda že „neznalosť zákona neospravedlňuje“, v dnešnej uponáhľanej dobe platia dvojnásobne a preto vždy dôkladne zvážte potrebu právnej pomoci
S úctou
JUDr. Martin Čeman

Služby

Občianske právo
Rodinné právo

právne rozbory jednotlivých právnych vecí a s tým súvisiace porady s klientom,
- zastupovanie na pojednávaniach pred prvostupňovým i odvolacím súdom ako aj v dedičskom konaní,
- vyhotovovanie zmlúv a jednostranných právnych úkonov, vyjadrení a iných návrhov, riadnych i mimoriadnych opravných prostriedkov a predsúdnych výziev,
- vyhotovovanie žalôb vo všetkých oblastiach civilné práva vrátane žalôb o náhradu škody spôsobenej treťou osobou alebo štátom,
- vyhotovovanie dohôd o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov,
- účasť na rokovaniach s protistranami.


Pracovné právo

právne rozbory jednotlivých právnych vecí a s tým súvisiace porady s klientom,
- zastupovanie na pojednávaniach pred prvostupňovým i odvolacím súdom ako aj v dedičskom konaní,
- vyhotovovanie zmlúv a jednostranných právnych úkonov, vyjadrení a iných návrhov, riadnych i mimoriadnych opravných prostriedkov a predsúdnych výziev,
- vyhotovovanie žalôb vo všetkých oblastiach civilné práva vrátane žalôb o náhradu škody spôsobenej treťou osobou alebo štátom,
- vyhotovovanie dohôd o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov,
- účasť na rokovaniach s protistranami.


Pozemkové právo
Dedičské právo

- právne rozbory jednotlivých právnych vecí a s tým súvisiace porady s klientom,
- zastupovanie na pojednávaniach pred prvostupňovým i odvolacím súdom ako aj v dedičskom konaní,
- vyhotovovanie zmlúv a jednostranných právnych úkonov, vyjadrení a iných návrhov, riadnych i mimoriadnych opravných prostriedkov a predsúdnych výziev,
- vyhotovovanie žalôb vo všetkých oblastiach civilné práva vrátane žalôb o náhradu škody spôsobenej treťou osobou alebo štátom,
- vyhotovovanie dohôd o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov,
- účasť na rokovaniach s protistranami.


Obchodné právo
Konkurzné právo

- právne rozbory jednotlivých právnych vecí a s tým súvisiace porady s klientom,
- príprava podkladov súvisiacich so založením a vznikom obchodných spoločností (vyhotovovanie spoločenských zmlúv, vrátane ich dodatkov, spisovanie návrhov na zápis skutočností do Obchodného registra),
- zastupovanie na pojednávaniach pred prvostupňovým i odvolacím súdom ako aj orgánmi verejnej správy,
- spisovanie, príprava podkladov súvisiacich so zmenou zapísaných skutočností v OR,
- vyhotovovanie zmlúv, listín a predsúdnych výziev,
- prebratie komplexného zastupovania právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa v celom spektre právneho poradenstva,
- účasť na rokovaniach s protistranami.


Trestné právo

- právne rozbory jednotlivých trestných vecí a s tým súvisiace porady s klientom,
- účasť na úkonoch prípravného konania (výsluchy svedkov, obvinených, konfrontácie, rekognície, vyšetrovacie pokusy atď.),
- vyhotovovanie odvolania a sťažností, podnetov na podanie sťažnosti pre porušenie Trestného zákona ako aj mimoriadnych opravných,
- zastupovanie na hlavnom pojednávaní pred prvostupňovým i odvolacím súdom v trestnom konaní, v konaní o uznaní vine a prijatí trestu na prokuratúre,
- zastupovanie poškodených v trestom konaní.


Správne právo
Priestupkové právo
Daňové právo
Stavebné právo

- právne rozbory jednotlivých právnych vecí a s tým súvisiace porady s klientom,
- vyhotovovanie odvolaní a mimoriadnych opravných prostriedkov proti rozhodnutiam správnych orgánov,
- zastupovanie pri jednotlivých úkonoch správneho orgánu.


Exekučné právo

- právne rozbory jednotlivých právnych vecí a s tým súvisiace porady s klientom,
- zastupovanie v exekučnom konaní a to na strane oprávnených alebo povinných,
- vyhotovovanie návrhov na začatie exekučného konania, riadnych i mimoriadnych opravných prostriedkov,
- účasť na rokovaniach s protistranami.


Medzinárodné právo súkromné

- právne rozbory jednotlivých právnych vecí s medzinárodným prvkom a s tým súvisiace porady s klientom,
- právna poradenstvo pri uznávaní cudzích rozhodnutí,
- zastupovanie na pojednávaniach pred prvostupňovým i odvolacím súdom.Klienti