Preskočiť na hlavný obsah

Autorizácia zmlúv pre fyzické a právnické osoby

Predávate, kupujete alebo iným spôsobom riešite prevod nehnuteľnosti?

Zjednodušte si a urýchlite celý proces. Vďaka autorizácií zmlúv všetko vybavíte u mňa v advokátskej kancelárii. Nemusíte navštíviť žiadneho notára ani katastrálny úrad.

Advokátska kancelária

JUDr. Martina Čemana vám s nimi pomôže

Osobne sa vám budem venovať

Osobne sa vám budem venovať

Aj elektronicky na diaľku

Aj elektronicky na diaľku

Moje ceny sú priaznivé

Moje ceny sú priaznivé

a vyplývajú z vyhlášky MS SR č. 655/2004 Z. z., ktorou je garantovaná minimálna odmena advokáta.

Som tu pre vás vždy, nie len na začiatku

Som tu pre vás vždy, nie len na začiatku

Autorizujem všetky zmluvy o prevode nehnuteľnosti

Ikona symbol OK | advokatsnv.com

Zámenná zmluva

Ikona symbol OK | advokatsnv.com

Darovacia zmluva

Ikona symbol OK | advokatsnv.com

Dohoda a vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov

Ikona symbol OK | advokatsnv.com

Dohoda o vysporiadaní podielového spoluvlastníctva

Ikona symbol OK | advokatsnv.com

Kúpna zmluva

Autorizáciou zmluvy je v zmysle § 1a zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii

spísanie zmluvy o prevode nehnuteľnosti, zistenie totožnosti účastníkov tejto zmluvy a ich zástupcov, posúdenie, či zmluva neodporuje zákonu, neobchádza zákon, neprieči sa dobrým mravom, a posúdenie, či uzavretím zmluvy nedôjde ku skutočnosti zakladajúcej vznik škody.

Výhody autorizácie zmlúv advokátom

Všetko vybavíte v mojej advokátskej kancelárii

Nemusíte ísť úradne osvedčovať podpisy na notársky alebo matričný úrad, ani podať návrh na vklad na príslušný správny orgán - katastrálny odbor. Všetko sa vybaví v mojej advokátskej kancelárii.

Rýchlejšie vybavenie na katastrálnom úrade

Katastrálne konanie trvá bežne 30 dní, ale konanie o povolení vkladu zmluvy autorizovanej advokátom trvá maximálne 20 dní. Rozhodnutie katastrálneho odboru príslušného správneho orgánu bude vydané o tretinu rýchlejšie a časovo len o 5 dní neskôr ako v urýchlenom 15-dňovom konaní, za ktoré by klient musel zaplatiť správny poplatok vo výške 266 EUR.

Podstatne nižší správny poplatok

Po autorizácii zmluvy zabezpečuje moja advokátska kancelária podanie na katastrálny odbor príslušného správneho orgánu, a to v elektronickej forme, pričom správne poplatky sú o 50 % nižšie. Bežný poplatok 66 EUR je s oznámením o zamýšľanom návrhu na vklad znížený na 18 EUR a správny poplatok v urýchlenom konaní je znížený na 118 EUR s oznámením o zamýšľanom návrhu na vklad.

Rýchlejšie posudzovanie zmlúv 

Zmluvu autorizovanú advokátom katastrálny odbor posudzuje iba z pohľadu, či je súladná s katastrálnym operátom a či sú splnené procesné podmienky na povolenie vkladu. Katastrálny odbor už neskúma zrozumiteľnosť a určitosť prejavov vôle zmluvných strán, obmedzenie zmluvnej voľnosti alebo práva nakladať s nehnuteľnosťou, odporovanie zmluvy zákonu, obchádzaniu zákona alebo jej rozpor s dobrými mravmi a neprihliada ani na skutkové a právne skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na povolenie vkladu. 

Istota náležitej právnej starostlivosti

V prípade autorizovania zmlúv advokátom máte istotu, že zmluvu vypracovala advokátska kancelária s náležitou odbornou starostlivosťou v súlade so zákonom. Zároveň advokátska kancelária preberá plnú zodpovednosť za bezchybnosť zmluvy a pre prípad akéhokoľvek pochybenia musí byť každý advokát, ktorý poskytuje autorizáciu zákonne poistený na náhradu škody.

Obrázok pozadia sekcie | advokatsnv.com

Ako to prebieha?

1. Zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti sa úradne zviaže a podpíše v mojej advokátskej kancelárii za podmienok dohodnutých medzi zmluvnými stranami.

2. Následne po podpise zmluvnými účastníkmi bude v mene účastníkov zmluvy urobené elektronické podanie prostredníctvom advokátskej kancelárie na katastrálny odbor.

Vyriešte zmluvy o prevode nehnuteľnosti rýchlejšie a istejšie

Vďaka našej advokátskej kancelárii dokážete vybaviť prevod nehnuteľnosti jednoduchšie, rýchlejšie a s plnou zodpovednosťou za bezchybnosť zmlúv na našej strane.

Vážime si vaše súkromie

Na poskytovanie tých najlepších skúseností používame technológie, ako sú súbory cookie na ukladanie a/alebo prístup k informáciám o zariadení. Súhlas s týmito technológiami nám umožní spracovávať údaje, ako je správanie pri prehliadaní alebo jedinečné ID na tejto stránke. Nesúhlas alebo odvolanie súhlasu môže nepriaznivo ovplyvniť určité vlastnosti a funkcie.

gtag('event', 'page_view', { page_title: Služby - Autorizácia zmlúv, page_location: 'https://www.advokatsnv.com/autorizacia-zmluv' });